24h

Zgłoszenie serwisowe

  Dane firmowe

  Gdzie znajduje się urządzenie?

  Informacje o urządzeniu

  * - z tabliczki znamionowej urządzenia

  Dodaj zdjęcia

  Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 1mb.

  Dodaj filmy

  Maksymalny rozmiar filmu nie może przekraczać 15mb.
  Administratorem danych osobowych jest AUTOJET Sp. z o.o., Poznań 60-413, Ul. Tatrzańska 20 Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

   Dane firmowe

   Gdzie znajduje się urządzenie?

   Informacje o urządzeniu

   * - z tabliczki znamionowej urządzenia

   Dodaj zdjęcia

   Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 5mb.

   Dodaj filmy

   Maksymalny rozmiar filmu nie może przekraczać 15mb.
   Administratorem danych osobowych jest AUTOJET Sp. z o.o., Poznań 60-413, Ul. Tatrzańska 20 Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

   Polityka prywatności

   POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

    

   I POSTANOWIENIA OGÓLNE

   W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu Autojet, dostępnego pod adresem: www.autojet.com.pl (dalej: „Serwis”) oraz wymogów wynikających z przepisów prawa, publikujemy dokument, w którym wyjaśniamy i informujemy o sposobie, w jaki sposób dane przekazane przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) Serwisu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

   Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub dokonaniem rejestracji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności Serwisu.

   Na podstawie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że

   II INFORMACJE KONTAKTOWE

   Administratorami Twoich danych osobowych, czyli podmiotami decydującymi o tym, w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, są: Autojet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000716060, NIP: 7811964155, REGON 369361893;
   Autojet Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 20,  60-413 Poznań NIP 7811940841 KRS: 0000660060 REGON: 366429745 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; „Autojet” Radosław Juszczyński   ul. Lęborska 26A,   60-431 Poznań NIP 7811656732  REGON: 300056362.(dalej „Współadministratorzy”).

   Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami przy wykorzystaniu danych kontaktowych:
   • Email: autojet@autojet.com.pl
   • Email: biuro@autojet.com.pl
   • Nr telefonu: +48 618 473 548

   W ramach zawartej umowy o współadministrowanie, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania przysługujących praw. W odpowiednim przypadku sami umożliwimy Ci wykonanie praw lub przekażemy Twoje żądanie.

   III ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

   Od kogo otrzymaliśmy Twoje dane?

   Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie w związku ze świadczeniem usług. Twoje dane obejmują:

   • imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail;
   • wszystkie dane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są udostępnione publiczne lub zostały nam udostępnione

   Jaki jest cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na podstawie:

   (a) wykonania zawartej z Tobą umowy – na podstawie niezbędności jej wykonania lub podjęcia działań przed jej wykonaniem – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   (b) przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną – przesyłania biuletynu informacyjnego „Newsletter” zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie udzielonej zgody – (art. 6.1.a. RODO);
   (c) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody – (art. 6.1.a RODO);
   (d) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych – na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego Współadministratorów – (art. 6.1.c RODO);
   (e) komunikacji z Tobą za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin –na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6.1.f RODO);
   (f) przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów ( 6.1.f RODO)

   IV UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

   Jakie masz uprawnienia wobec Współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

   Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych możesz żądać od Współadministratorów: dostępu do danych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), ograniczenia przetwarzania (gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Wspoładministratorom ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny).

   Możesz wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Współadministratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Kiedy możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

   Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

   • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuację,
   • dane osobowe mogą zostać użyte na potrzeby marketingu bezpośredniego.

   V UDOTĘPNIANIE DANYCH

   Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które wspierają Współadministratorów w świadczeniu usług na rzecz Współadministratorów, m.in.  usługi księgowe, informatyczne, usługi wysyłki Newslettera i w związku z tym mogą mieć dostęp do Twoich danych. W szczególnych przypadkach Współadministratorzy mogą także udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
   Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

    

   VI PROFILOWANIE DANYCH

   Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twoje pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

   Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

   VII OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

   Współadministratorzy przechowują Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a po jej zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto, Współadministratorzy przechowują Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

   Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6.1.a RODO) będą przetwarzane przez Współadministratorów przez okres świadczenia usługi Newsletter lub do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu rozliczalności Współadministratorzy będą przechowywać Twoje dane osobowe przez okres, w którym są oni zobowiązani jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

   VIII ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

   Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Współadministratorzy zabezpieczają dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Dane Użytkowników przesyłane są przez sieć publiczną Internet poprzez bezpieczne protokoły sieciowe, zapewniające poufność i integralność danych.

   IX PLIKI COOKIES 

   Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Są stosowane wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do indywidualnych potrzeb internautów. Nie zawierają żadnych danych osobowych.

   Na naszej stronie wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

   • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
   • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

   Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu:

   • tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dzięki temu możemy stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i przyszłych Użytkowników.
    Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.
   • ustanowienia, utrzymania i zarządzania sesją Użytkownika, a także zapamiętania preferencji Użytkownika.

   Dokonujemy również monitorowania informacji o Użytkowniku korzystając z narzędzi Marketizer, które rejestrują zachowanie Użytkownika na naszej stronie.

   Name – Type – Purpose

   PHPSESSID – Sesyjny – Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

   WordPress – Sesyjny – Przechowuje informacje dotyczące zalogowanego użytkownika.

   wordpress_logged_in_ Sesyjny – Przechowuje informacje dotyczące zalogowanego użytkownika.

   wordpress_test_cookie – Sesyjny – Przechowuje informację, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki Cookies.

   wp-settings- Stały 1 rok – Zapisuje ustawienia panelu administracyjnego.

   wp-settings-time- Stały 1 rok – Zapisuje ustawienia panelu administracyjnego.

   cpolicy – Stały 1 rok – Zapisuje wyłączenie informacji o stosowaniu plików cookies pojawiającej się w dolnej części ekranu.

   Serwisy obce, których funkcje wykorzystujemy na naszej stronie, mogą także używać plików cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. W szczególności takie cookies to:

   pliki cookies powiązane z siecią reklamową Google. Użytkownik może zmienić te ustawienia tutaj.

   Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Brak zmiany ustawień cookies w przeglądarce użytkownika oznacza akceptację dla ich stosowania.

   Ustawienia plików cookies Internet Explorer
   Ustawienia plików cookies Edge
   Ustawienia plików cookies Chrome
   Ustawienia plików cookies Firefox
   Ustawienia plików cookies Opera
   Ustawienia plików cookies Safari
   Pliki cookies w Android
   Pliki cookies w Blackberry
   Pliki cookies w iOS (Safari)

   X ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

   Współadministratorzy zastrzegają prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku istotnych zmian, mających znaczenie dla praw i wolności Użytkowników, poinformujemy ich o takich zmianach drogą mailową.

   Nasi Klienci

   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci
   • Nasi Klienci

   Szybki kontakt

   Sprawdź nas w akcji i przekonaj się w jakim stopniu możemy usprawnić proces produkcji w Twojej fabryce.

   Wypełnij krótki formularz

    Dodaj Plik
    Dodaj Plik
    Administratorami danych osobowych jest Autojet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Poznań 60-413, Ul. Tatrzańska 20, Autojet Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 20, 60-413 Poznań, „Autojet” Radosław Juszczyński ul. Lęborska 26A, 60-431 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.